Het gebruik van de website www.boozt.be veronderstelt naleving van de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven en alle andere wetgeving terzake. Toegang en gebruik van de Website impliceren dat de gebruiker deze algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen en onvoorwaardelijk aanvaardt.

1. Afbeeldingen en informatie op de website www.boozt.be zijn puur illustratief, kunnen afwijken van de standaarduitvoering en zijn contractueel niet bindend. Kleur en beschikbaarheid (voorraad) van de producten kan afwijken, alle afmetingen zijn bij benadering. Deze website is geen contractueel document. Prijzen, tekst en tekeningen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Wij behouden het recht om op elk ogenblik productspecificaties, afbeeldingen en voorraad te wijzigen.

2. Prijsvermelding
Al onze prijzen, zijn inclusief BTW (21%), Recupel, Reprobel en Bebat taxen. Al onze prijzen zijn exclusief leverings- en of transportkosten, assemblage en software installatie.
Alle prijzen opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, zijn geldig tot en met einddatum van de offerte.

3. Offertes, aanbod en bestellingen
Alle offertes van Boozt bvba zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en gelden slechts zolang de voorraad strekt.
Voor het plaatsen van een bestelling via de website www.boozt.be of via de webwinkel van Boozt bvba zal aan de consument geen extra kosten worden aangerekend.

4. Leveringen en leveringstermijn
Bij online bestellingen trachten wij om zsm te leveren. De levertermijn bedraagt in normale omstandigheden 1 tot 5 werkdagen.Soms kan het zijn dat een levering vertraging oploopt. U wordt hiervan steeds verwittigd per email of telefoon.

5. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen, materialen, benodigdheden en uitgevoerde werken, blijven eigendom van Boozt bvba tot aan de volledige of integrale betaling van onze facturen en afleverbons in hoofdsom en aankleven (eigendomsvoorbehoud).
Dit geldt evenzeer indien de werken, levering, goederen of materialen van Boozt bvba slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan Boozt bvba zou toebehoren.

6. Betalingsmogelijkheden.
Alle afhalingen en leveringen worden contant betaald met uitzondering van bijzondere overeenkomsten. Bij online aankopen kan u betalen via het online betaalsysteem van Mollie (Bancontact/Mister Cash/VISA/bankoverschrijving).

7. Garantie
De wettelijke garantie is van toepassing op alle goederen die door Boozt bvba worden verkocht. Geen garantie op software en elke installatie hiervan.

8. Verzakingsrecht bij bestellingen via de website.
In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden :
men moet consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd, het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt, het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten.
Zodra vb. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen.
Het verzakingsrecht moet binnen de 14 kalenderdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs, indien het goed reeds in het bezit van de koper is moet deze binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen het goed terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten.
Indien de klant reeds had betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door hem op te geven.
De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

9. Toepasselijkheid
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.
Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.
In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Mechelen.
Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wetgeving terzake, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk.
De wettelijke garantie is van toepassing op alle goederen die door Boozt bvba worden verkocht.


10. Factuurvoorwaarden bij aankopen in Willebroek

 1. 1/ De factuur dient te worden betaald binnen 8 werkdagen na ontvangst door storting op één van volgende bankrekeningen van BOOZT bvba :
 2. * BNP-PARIBAS FORTIS : IBAN BE17 0014 0732 6621
 3. * ING : IBAN BE47 3631 0910 9680
 4. Creditdatum uitsluitend op voormelde rekeningnummers geldt als betalingsdatum.
  De factuur wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht ontvangen te zijn vijf dagen na de factuurdatum.
 5. 2/ Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag heeft BOOZT bvba, vanaf de daaropvolgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet omschreven onder toepassing van artikel 5 van de Wet van 2/08/2002 inzake de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Dit onverminderd de schadevergoeding en vergoeding voor kosten vermeld in punt 3 en 4.
  Voor zover de voormelde wet niet van toepassing is, heeft BOOZT bvba, vanaf de vervaldag van de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, recht op een verwijlinterest verschuldigd aan wettelijke rentevoet en zulks onverminderd de schadevergoeding en kosten vermeld in punt 3 en 4.
 6. 3/ Bij niet tijdige betaling, overeenkomstig artikel 1, is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd te bedrage van 15% van de prijs in de betrokken factuur, met een minimum van 35,00 EUR.
 7. 4/ BOOZT bvba heeft bovendien recht op een redelijke schadevergoeding voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, onverminderd het recht tot betaling van de gerechtskosten zoals bepaald in het artikel 1022 Ger.W.( KB 26.10.07)
 8. 5/ Bij niet-betaling behoudt BOOZT bvba zich het recht voor om verdere prestaties en diensten stop te zetten en als dusdanig de aangegane overeenkomst als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde deel. De betaling die op de hoofdsom en de interesten gedaan wordt, maar waarmee de hele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op de intresten en verhogingen toegerekend.
 9. 6/ De rechtbanken te Mechelen zijn als enige bevoegd voor eventuele geschillen. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, waarbij toepassing van het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te New York op 14 juni 1974 (B.S. 30.10.08) uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 10. 7/ Elke klacht van welke aard dan ook dient te gebeuren binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven, bij gebreke hiervan wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
 11. 8/ Afwijken van deze factuurvoorwaarden is enkel toegelaten mits uitdrukkelijk en schriftelijk beding.
 12. 9/ De koper erkent van de algemene en factuurvoorwaarden op de hoogte te zijn.
 13. 10/ De verkochte goederen blijven eigendom van BOOZT bvba t.e.m. algehele betaling van het volledige factuurbedrag.
 14. 11/ Kassaverkopen worden steeds contant betaald.